Oferta

 

Obsługa spółek handlowych

Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę korporacyjno – prawną spółek handlowych na każdym etapie ich funkcjonowania, w szczególności:

  • przygotowujemy dokumenty założycielskie spółek z pełnym uwzględnieniem projektów biznesowych naszych Klientów, tj. przygotowaniem odpowiednich rozwiązań dotyczących: (i) struktury właścicielskiej spółki – w tym zabezpieczenia interesów wspólników, (ii) struktury funkcjonowania organów zarządzających oraz organów o charakterze kontrolnym, jak również (iii) struktury inwestycyjno-biznesowej dopasowanej do projektów biznesowych naszych Klientów;
  • reprezentujemy naszych Klientów przed sądami rejestrowymi, w tym przeprowadzamy procesy rejestracji spółek handlowych;
  • opracowujemy dokumenty i umowy korporacyjne, w tym protokoły i projekty uchwał, jak również regulaminy funkcjonowania organów spółek;
  • przeprowadzamy procesy restrukturyzacyjne, w tym m. in. fuzje, przekształcenia, podziały spółek oraz ich likwidacje;
  • wprowadzamy rozwiązania zapewniające tzw. sukcesję w firmach rodzinnych.

Reprezentujemy naszych Klientów w tzw. sporach korporacyjnych pomiędzy członkami zarządu a wspólnikami oraz członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w sporach z wierzycielami tych spółek

Sprawy frankowe

Pomagamy naszym Klientom w walce przeciwko bankom w tzw. sprawach  frankowych. Większość zawartych przez Państwa umów kredytowych obarczona jest licznymi wadami prawnymi, których istota sprawia, że przedmiotowe umowy są nieważne. Banki przyznając sobie prawo do samodzielnego i niczym nieograniczonego kształtowania wysokości spłacanych rat naruszają zasadę swobody umów, w tym zasadę równowagi kontraktowej stron. Sądowe stwierdzenie nieważności umowy prowadzi do obowiązku jej rozliczenia, co w konsekwencji pozwoli Państwu raz na zawsze uwolnić się od ponoszenia ciężarów z nią związanych i odzyskać nadpłacony bezpodstawnie kapitał.

Nasi prawnicy reprezentują Państwa interesy na każdym etapie postępowania. W każdym przypadku zaczynamy od przeprowadzenia prawnej analizy umowy celem zweryfikowania czy zawarte są w niej wadliwe postanowienia. W kolejnym kroku przedstawiamy Państwu wyniki analizy oraz przysługujące roszczenia. W przypadku gdy bank nie zgodzi się na polubowne rozwiązanie i rozliczenie umowy, występujemy na drogę sądową celem dochodzenia przysługujących Państwu roszczeń.

Prawo motoryzacyjne

Pasja i zamiłowanie pozwalają nam lepiej zrozumieć Państwa problemy i odnaleźć ich rozwiązanie. Nasza działalność w szczególności skupia się na: • dochodzeniu roszczeń z rękojmi za wady fizyczne i prawne, jak również z gwarancji bądź nienależytego wykonania umowy; • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, w tym zadośćuczynienia za doznane krzywdy; • reprezentacji w sprawach karnych i wykroczeniowych; • reprezentacji w sprawach związanych z środkiem karnym zakazu prowadzenia pojazdów z wykorzystaniem blokady alkoholowej; • weryfikacji i negocjowaniu warunków umów leasingowych i ubezpieczeniowych; • usługach związanych z prawem przewozowym i transportowym; • dochodzenie roszczeń w sprawach „dieselgate”.  

Bieżąca obsługa przedsiębiorców

Świadczymy usługi doradztwa dla przedsiębiorców bez względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej. Dynamicznie zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne i prawne sprawiają, iż wielu przedsiębiorców potrzebuje skutecznej pomocy prawnej w ramach codziennego funkcjonowania na coraz trudniejszym rynku. Nasi prawnicy zapewniają Państwu bezpieczeństwo prawne, wysoką jakość świadczonych usług oraz pełne zaangażowanie w powierzone nam sprawy. W ramach pomocy prawnej dla przedsiębiorców oferujemy Państwu: • doradztwo prawne w ramach bieżącej obsługi – w tym w sprawach korporacyjnych, pracowniczych czy administracyjnych; • negocjowanie, opiniowanie oraz sporządzanie umów związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw; • reprezentowanie w ramach prowadzonych sporów sądowych w postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz karnych; • opiniowanie projektów inwestycyjnych; • windykowanie należności Klientów; • ochronę danych osobowych, w tym wdrożenie RODO.

Prawo cywilne

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach cywilnych. Dbamy o to, aby każda sprawa, która zostanie nam powierzona prowadzona była z zachowaniem najwyższych standardów. Podejmujemy wszelkie działania aby sprostać oczekiwaniom Klientów – przedstawiony przez nich cel stanowi nadrzędny wyznacznik naszych działań. Szukamy rozwiązań nieszablonowych i kreatywnych.

Pomagamy Państwu we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem cywilnym, w tym w szczególności:

  • w sprawach o odszkodowania (czyny niedozwolone, w tym wypadki komunikacyjne, zadośćuczynienia);
  • w sprawach związane z nieruchomościami  (ochrona własności i posiadania, zasiedzenie, ograniczone prawa rzeczowe, rozgraniczenia nieruchomości);
  • w sprawach spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku);
  • w sprawach rodzinne (rozwód, alimenty, ubezwłasnowolnienie);
  • w sprawach związane z ochroną dóbr osobistych.

Prawo karne

Reprezentujemy interesy naszych Klientów w sprawach karnych, karnych skarbowych oraz wykroczeniowych. Usługi prawne świadczone są zarówno w okresie bezpośrednio poprzedzającym przedstawienie zarzutów, po przedstawieniu zarzutów jak i na etapie sądowym. Pomoc prawna kierowana jest do osób będących podejrzanymi (oskarżonymi) w danej sprawie, jak również osób będących pokrzywdzonymi przestępstwem.
Kancelaria świadczy usługi przygotowania opinii prawnych, ekspertyz, a także zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie problematyki prawnokarnej, obejmującej doradztwo członkom organów spółek kapitałowych w zakresie odpowiedzialność karnej i karno-skarbowej.
Za każdym razem szczegółowo badamy sprawę, nie poprzestając na typowych rozwiązaniach, lecz staramy się szukać najbardziej korzystnych rozwiązań dla Klienta.

Upadłości konsumenckie

Upadłość konsumencka wbrew potocznej opinii może być szansą na nowy początek. Spirala zadłużenia, błędy inwestycyjne czy nagła choroba mogą przydarzyć się każdemu. Instytucja ta szczególnego znaczenia nabiera w aktualnie ciężkich czasach związanych z pandemią COVID-19 i niepewnością związaną z nadchodzącymi tygodniami.

Nasi prawnicy przeprowadzą analizę sytuacji finansowej osób zmagających się z niewypłacalnością. Przeprowadzimy negocjacje w celu zawarcia porozumień i umorzenia Państwa zobowiązań w zakresie pozwalającym na dalsze spokojne funkcjonowanie.

W pierwszej kolejności szukamy rozwiązań alternatywnych, które pozwolą w sposób możliwie najmniej inwazyjny wyprowadzić dłużnika na prostą. Jeżeli podejmowane działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, reprezentujemy Państwa w sądowym postępowaniu upadłościowym na każdym etapie postępowania, walcząc o umorzenie Państwa zobowiązań.

Ochrona praw własności intelektualnej

Ochrona prawna marki oraz zabezpieczenie własnych produktów przed czynami nieuczciwej konkurencji to coraz bardziej istotne zagadnienia w każdym dynamicznie rozwijającym się przedsięwzięciu biznesowym. Nieustająco trwający proces globalizacji sprawił, iż ochrona znaków towarowych, wzorów użytkowych czy wynalazków nabrała szczególnie istotnego znaczenia. Powszechna informatyzacja i łatwy dostęp do innowacyjnych narzędzi marketingowych często nierozerwalnie związane są z wykorzystywaniem utworów objętych ochronną z zakresu prawa autorskiego.

Nasi prawnicy skutecznie zabezpieczą Państwa interesy w kontekście szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Przeprowadzamy procesy rejestracyjne przed Urzędem Patentowym, przygotowujemy i negocjujemy umowy licencyjne oraz prowadzimy spory sądowe. Dbamy o tzw. goodwill Państwa firm zdając sobie sprawę, iż wizerunek i dobre imię są kluczowe dla sukcesu.

Masz pytania