Zakaz wyprzedzania przed przejściem dla pieszych NIE JEST zakazem absolutnym! Prawomocne uniewinnienie naszego Klienta!

Zakaz wyprzedzania przed przejściem dla pieszych NIE JEST zakazem absolutnym! Prawomocne uniewinnienie naszego Klienta!

Dnia 19 listopada 2022 roku nasz Klient około godziny 15.00 poruszał się – lewym pasem – ulicą Jana Brożka w Krakowie za radiowozem policyjnym. Radiowóz w pewnym momencie zmienił pas na prawy, a Klient poruszając się z dozwoloną prędkością wyprzedził oznakowany zmotoryzowany radiowóz Policji przed oznakowanym przejściem dla pieszych z zachowaniem wszelkich reguł ostrożności. Manewr zakończył się w bezpiecznej odległości przed przejściem dla pieszych. Co istotne, na samym przejściu dla pieszych oraz w okolicy przejścia dla pieszych nie było żadnych pieszych. Warunki atmosferyczne były bardzo dobre. Klient miał dobrą widoczność otoczenia.

Po wykonaniu manewru patrol Policji zatrzymał Klienta do kontroli. Początkowo za powód kontroli drogowej podano wyprzedzanie na pasach, później jednak stwierdzono, że wskazany manewr Klient wykonał wprawdzie przed pasami, ale w zbyt bliskiej od nich odległości. Co istotne, Policja nie dysponowała nagraniem z wideorejstratora.

Co najważniejsze, przepisy prawa wprost nie regulują kwestii, jaka konkretnie odległość uznawana jest za „bezpieczną”.

Pomimo tego Policja, powołując się na art. 86b § 3 kodeksu wykroczeń, zatrzymała Klientowi prawo jazdy oraz wymierzyła mandat karny.

W postępowaniu sądowym, Sąd Rejonowy dla Krakowa- Pogórza w Krakowie, II Wydział Karny podtrzymał decyzję policjantów i 28 grudnia 2022 roku wydał wyrok nakazowy, w którym orzekł wobec Klienta środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy oraz wymierzył mu karę grzywny w wysokości 1500 zł.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Klient zwrócił się z prośbą o pomoc prawną. W pierwszej kolejności zostało wniesione zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie na mocy którego doszło do zatrzymania Klientowi prawa jazdy oraz następnie poprzez sporządzenie sprzeciwu od wskazanego powyżej wyroku nakazowego. W obu sprawach podniesiony został szereg argumentów prawnych oraz faktycznych. Zaakcentowania wymagał fakt, że zachowanie Klienta nie wyczerpywało przesłanek z art. 86b § 3 kodeksu wykroczeń, który zgodnie z interpretacją Sądu Najwyższego, zawartą w wyroku z 29 kwietnia 2003 roku, III KK 61/03 stanowi, że:

 „Dla odpowiedzialności z art. 86 kw konieczne jest ustalenie, że sprawca nie zachował „należytej ostrożności”, a więc takiej, jaka była wymagana w danej sytuacji. Każdy uczestnik ruchu drogowego jest obowiązany do zachowania ostrożności, czyli do postępowania uważnego, przezornego, stosowania się do sytuacji istniejącej na drodze…”.

Na pierwsze pozytywne rozstrzygnięcie w spawie nie trzeba było długo czekać, bowiem już dnia 26 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie w wydanym przez siebie postanowieniu uwzględnił złożone zażalenie i w wyniku czego zmienił postanowienie sądu w ten sposób, aby nie zatrzymywać prawa jazdy Klientowi.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, doskonałą widoczność tego dnia, prawidłową prędkość kierowanego pojazdu, a także brak jakichkolwiek przesłanek, że kierowca nie zachował nakazanej prawem należytej ostrożności, Sąd I instancji przychylił się do tej argumentacji i uniewinnił kierowcę od popełnienia zarzucanego mu wykroczenia. Od przedmiotowego rozstrzygnięcia nie wniesiono środka zaskarżenia.

Sąd orzekający, w sporządzonym przez siebie uzasadnieniu wyroku wskazał, iż: „Wyprzedzanie jest pojęciem języka prawnego. Jego definicję zawiera art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (dalej także: p.o.r.d.). Zgodnie z tym przepisem wyprzedzaniem należy nazwać manewr polegający na przejeżdżaniu (przechodzeniu) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. Przepis art. 86b § 1 pkt. 3 k.w. zabrania wyprzedzania innych pojazdów na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio przed takim przejściem – oznacza to zakaz wyprzedzania w na tyle bliskiej odległości od przejścia, że kierujący pojazdem nie miałby szansy zatrzymać się, gdyby sprzed wyprzedzanego pojazdu wyszedł pieszy (A. Michalska-Warias [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz aktualizowany, red. T. Bojarski, LEX/el. 2023, art. 86(b)).”

Podsumowując, zakaz wyprzedzania bezpośrednio przez przejściem dla pieszych nie jest zakazem bezwzględnym, a ukaranie mandatem zależy od wielu okoliczności i jest uznaniową decyzją Policji. W razie wątpliwości warto tą uznaniowość weryfikować na drodze prawnej.

Adwokat Michał Chrobok