ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W SPRAWIE P-KO GETIN NOBLE BANK S.A.!

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W SPRAWIE P-KO GETIN NOBLE BANK S.A.!

Miło nam poinformować o kolejnym uzyskanym zabezpieczeniu roszczeń w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu frankowego – nasi Klienci nie będą musieli płacić rat w czasie trwania procesu!

Co jednak istotne – tym razem zabezpieczenie zostało udzielone w sprawie p-ko Getin Noble Bank S.A.

Sąd przychylił się do stanowiska Kancelarii odnośnie braku przeciwwskazań do udzielenia zabezpieczenia pomimo aktualnie trwającej przymusowej restrukturyzacji ww. banku.

Kontrowersje co do dopuszczalności udzielenia zabezpieczeń wynikają z treści art. 135 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zgodnie z którym w okresie przymusowej restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania zabezpieczającego skierowanego do majątku podmiotu w restrukturyzacji, natomiast trwające postępowania podlegają umorzeniu.

W ocenie Kancelarii wstrzymanie płatności rat kredytu nie odnosi się do majątku podmiotu będącego w restrukturyzacji, ale do niewymagalnych, przyszłych wierzytelności.

Wątpliwości budzi również treść wspomnianego art. 135 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który jest niezgodny z prawem unijnym, a konkretnie z przepisami Dyrektywy 2014/59 EU.

Postanowienie daje nadzieje kredytobiorcom Getin Noble Bank S.A. na uniknięcie sytuacji, w której nie będą mogli w przyszłości odzyskać należnych im świadczeń przekraczających wysokość udzielonego im kredytu.

Kredytobiorcy Ci już dzisiaj postawieni są przed dylematem czy w dalszym ciągu spłacać raty kredytowe – narażając się na ew. brak możliwości ich odzyskania w przyszłości czy też samodzielnie zaprzestać spłaty, narażając się na windykację ze strony banku, w tym ryzyko utraty zdolności kredytowej.

Udzielone zabezpieczenie w dużej mierze rozwiązuje wspomniany dylemat – zabezpieczając interesy kredytobiorców!