Nowe rozdanie w głośnych sprawach ,,frankowiczów’’?

Nowe rozdanie w głośnych sprawach ,,frankowiczów’’?

W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał długo oczekiwany przez tysiące ,,frankowiczów’’ wyrok w sprawie o sygn. akt C-260/18, którego przedmiotem była ocena możliwości utrzymywania nieuczciwego charakteru warunków umowy dotyczących mechanizmu indeksacji, stosowanego w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej.

Zgodnie z oczekiwaniami wynikającymi m. in. z treści opinii Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 14 maja 2019 roku, wyrok jest korzystny dla ,,frankowiczów’’ i z pewnością będzie stanowił nową amunicję w sporach sadowych z bankami.

Po krótce, warto zwrócić uwagę na następującą argumentację TSUE:

  1. W zawartych umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.
  2. Jeżeli po usunięciu nieuczciwych warunków charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie w zakresie, w jakim nie podlegałyby one już indeksacji do waluty obcej równocześnie podlegając stopie oprocentowania opartej na stopie obowiązującej w odniesieniu do tej waluty, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów.
  3. Jeżeli sąd krajowy stwierdzi nieuczciwy charakter warunku umownego, to jest on zobowiązany do odstąpienia od jego stosowania, a wyjątek od tego zobowiązania jest przewidziany tylko wtedy, gdy konsument, po otrzymaniu informacji od tego sądu, nie zamierza powoływać się na nieuczciwy i niewiążący charakter warunku, wyrażając w ten sposób dobrowolną i świadomą zgodę na przedmiotowy warunek.

Zwracamy uwagę, iż wyrok TSUE wpisuje się w pozytywny dla ,,frankowiczów’’ trend orzeczeń, zapoczątkowany już przez Sąd Najwyższy (m. in. wyrok w sprawie o sygn. akt I CSK 242/18, III CSK 159/17, II CSK 632/17).

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu dokonania analizy posiadanej przez Państwa umowy kredytu „frankowego”.